top of page

Der Verein

Button

Vereinsstatut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine" broj 74/2014) Skupština

Der Verein für Forschung, 

Udruge za istraživanja, promicanje i zaštitu krša Krasopis na sjednici održanoj 29. listopada 2023. godine u Triblju, donijela je

 

STATUT

Udruge za istraživanja, promicanje i zaštitu krša „Krasopis“

Association for karst research, promotion and protection „Krasopis“

 

1. Allgemeines

 

Članak 1.

Ovim statutom uređuju se pitanja naziva, skraćenog naziva, naziva na stranom jeziku,

sjedišta, zastupanja, izgleda pečata i logotipa udruge, cilja, područja djelovanja, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge, članstva te prava i obveza članova, stegovne odgovornosti članova, javnosti rada, tijela udruge, njihovog sastava, izbora, opoziva, ovlasti, način odlučivanja i trajanja mandata, načina sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, imovine te postupka s imovinom u slučaju prestanka, kao druga pitanja značajna za rad ove Udruge.

 

Članak 2.

Naziv Udruge glasi: Udruge za istraživanja, promicanje i zaštitu krša „Krasopis“

Skraćeni naziv Udruge glasi: Krasopis.

Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga će po potrebi u pravnom prometu rabiti i naziv na engleskom jeziku, koji glasi: Association for karst research, promotion and protection „Krasopis“

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Udruga posjeduje vlastitu web adresu koja glasi: www.krasopis.eu

 

Članak 3.

Sjedište Udruge je na adresi: Mali Sušik 2A, 51243 Tribalj

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Skupština.

 

Članak 4.

Krasopis ima svoj znak. Znak predstavlja simbolizirano krško brdo i ime udruge „Krasopis“

 

Članak 5.

Krasopis ima svoj pečat, koji je okruglog oblika. Pečat sadrži riječi „Krasopis“ te „istraživanje, promicanje i zaštita krša„ i „karst research, promotion and protection” kao i obrise simbolziranog krškog brda.

 

Članak 6.

Udrugu zastupaju supredsjednici/ce u dogovoru s Upravnim odborom.

Na prava i obveze osoba ovlaštenih za zastupanje primjenjuje se odredbe članka 19. Zakona o udrugama.

 

Članak 7.

Krasopis njeguje javnost rada.

 

 

2. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 8.

Cilj i svrha Udruge je da potiče, pomaže i razvija istraživanja i poznavanja krša, osmišljava i provodi projekte, okuplja istraživače, umjetnike, aktiviste i druge dionike radi zajedničkog djelovanja, širenje spoznaja važnih za očuvanje krša, edukacije javnosti i poticanje zaštite.

 

Članak 9.

Područje djelovanja Udruge sukladno cilju je: znanstveno i umjetničko istraživanje, obrazovanje i širenje informacija o kršu, organizacija skupova i izrada znanstvenih i popularnih publikacija.

 

Članak 10.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su: znanstvenoistraživački rad u interdisciplinarnim i transdisciplinarnim područjima znaností i umjetnosti, organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih, znanstvenostručnih i umjetničkih skupova, škola, tečajeva, kongresa i seminara, izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija;  popularizacija znanosti, umrežavanje i međunarodna znanstvena i stručna suradnja, povezivanje strukovnih udruge u znanosti, umjetnosti i odgoju i obrazovanju, odgoj i obrazovanje za osvješćivanje važnosti i ugroženosti krša, obrazovanje za održiví razvoj krša, očuvanje prirode, okoliša i krajolika, kao i za održivi turizam. 

 

U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva Udruga će okupljati članove iz područja znanosti, umjetnosti i zaštite prirode, poticati i voditi istraživanja, održavati skupove i tečajeve, publicirati znanstvene i popularne radove i upoznavati javnost s rezultatima istraživanja. 

 

3. TIJELA UDRUGE

 

Članak 11.

Tijela Krasopisa su:    

-Skupština

                        -Supredsjednica i supredsjednik

                        -Upravni odbor

-Nadzorni odbor

Članak 12.

Mandat Skupštine, supredsjedatelja, Upravnog odbora i Nadzornog odbora traje dvije godine.

 

Članak 13.

Skupština je najviše tijelo Krasopisa i čine ju svi članovi udruge.

 

Članak 14.

Skupština:

- donosi Statut, njegove izmjene i dopune;

- bira i razrješava supredsjednici supredsjednika;

- bira i razrješava članove Upravnog odbora;

- bira i razrješava članove Nadzornog odbora;

- donosi programske osnove i smjernice djelovanja Krasopisa;

- razmatra i usvaja izvještaje supredsjednice/ka, Upravnog odbora i Nadzornog odbora o djelatnostima u razdoblju od prethodne Skupštine; i

- donosi druge odluke bitne za djelovanje Krasopisa.

 

Članak 15.

Skupština se sastaje barem jednom godišnje. Skupštinu sazivaju supredsjednica/k, pismenim pozivom svim članovima dva tjedna prije zakazanog datuma sjednice Skupštine. Skupština se obavezno saziva u roku od 30 dana na zahtjev Nadzornog odbora ili 20 posto članova.

 

Članak 16.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova. Skupština može opozvati tijela koja bira u slučaju utvrđivanja nepoštivanja statuta. Ukoliko Skupština razrješava cijelo tijelo, tada bira novo s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove tijela, Skupština bira nove članove na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

Način rada Skupštine uređuje se Poslovnikom, kojeg Skupština prihvaća na početku sjednice na osnovi prijedloga Upravnog odbora.

 

Članak 17.

Supredsjednica i supredsjednik zastupaju Krasopis, upravljaju tekućim poslovima i aktivnostima zajedno s Upravnim odborom. Podnose polugodišnji izvještaj Nadzornom odboru o djelatnostima i financijskom poslovanju.
 

Članak 18.

Supredsjednica i supredsjednik zastupaju Krasopis u dogovoru sa Upravnim odborom. Supredsjednica i supredsjednik sazivaju i predsjedavaju sjednicama Upravnog odbora.

Jedan od supredsjednika/ica se imenuje za likvidatora.

 

Članak 19.

Upravni odbor upravlja tekućim poslovima i aktivnostima. Koordinira i nadgleda djelatnosti Udruge.

Članak 20.

Upravni odbor čine supredsjednica i supredsjednik te još tri člana. Upravni odbor se bira na temelju liste koju Skupštini predlažu kandidati za supredsjednicu supredsjednika.

 

Članak 21.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je prisutna natpolovična većina članova Upravnog odbora. Odluka je pravovaljana ako za nju glasa natpolovična većina članova Upravnog odbora. Upravni odbor, uz mišljenje Nadzornog odbora može zbog neaktivnosti ugasiti članstvo do dva svoja člana, te umjesto njih kooptirati nove članove.

 

Članak 22.

Nadzorni odbor ima tri člana koji se biraju na Skupštini, a mandat im traje dvije godine. Na prvoj sjednici oni među sobom biraju predsjednika/cu. Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova.

Članak 23.

Nadzorni odbor nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge. Nadzire usklađenost rada tijela sa statutom, poslovnicima i odlukama Skupštine.

 

4. ČLANOVI UDRUGE

 

Članak 24.

Članom Udruge može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba, koja sudjeluje u radu Krasopisa, u istraživanju i promicanju znanja o kršu i zaštiti krša, a koji podnese zahtjev za prijem u članstvo.

 

Članak 25.

Članovi mogu biti fizičke i pravne osobe.

Članovi mogu biti redoviti i počasni.

 

Članak 26.

Zahtjev za primanje u redovito članstvo podnosi se u pismenoj formi tijekom cijele godine. U pismenom zahtjevu je podnositelj zahtjeva dužan opisati dosadašnje aktivnosti, obrazložiti svoju motivaciju za postajanje članom i dati izjavu o poznavanju i prihvaćanju Statuta.

 

Članak 27.

Upravni odbor Udruge dužan je u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva provjeriti ispunjava li podnositelj zahtjeva sve kriterije te u istom roku obavijestiti o svom  mišljenju podnositelja zahtjeva. Ako ocijeni da je podnositelj zahtjeva zadovoljio potrebne kriterije za članstvo, stavlja ga na listu kandidata za nove članove koja se podnosi prvoj slijedećoj Skupštini gdje se donosi konačna odluka o primitku novih članova

Ukoliko supredsjednica i supredsjednik te Upravni odbor smatraju da podnositelj zahtjeva ne zadovoljava kriterije navedene u članku 19, mora u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva pismenim putem obavijestiti podnositelja zahtjeva te navesti razloge odbijanja zahtjeva. Ako se podnositelj zahtjeva ne slaže sa razlozima odbijanja, ima pravo obratiti se sa svojim zahtjevom za članstvo neposredno prvoj slijedećoj Skupštini.

 

Članak 28.

Prava članova su:

- odlučivanje i sudjelovanje u radu Skupštine,

- kandidiranje i članstvo u ostalim tijelima,

- uvid i sudjelovanje u djelatnostima,

- uvid u stručne, informacijske i ostale materijale koje proizvodi.

 

Članak 29.

Dužnosti članova su:

- pridržavanje Statuta,

- zastupanje ciljeva i programa Krasopisa,

- čuvanje ugleda Krasopisa,

- ispunjavanje preuzetih obaveza unutar djelatnosti Krasopisa.

 

Članak 30.

Počasni član može biti osoba iznimno zaslužna za poboljšanje javne slike krša. Bira ga Skupština na uvjerljivo obrazložen prijedlog Upravnog odbora ili pet drugih članova Udruge. Počasni član dobiva naziv „Krasopisac“.

 

Članak 31.

Status člana prestaje ukoliko član djeluje protivno ciljevima Krasopisa:

 

Članak 32.

Odluku o članarini donosi Skupština.

 

Članak 33.

U slučaju utvrđene odgovornosti člana, predsjednica i predsjednik mogu izreći stegovne mjere opomene ili isključenja iz članstva. Nadzorni odbor obavezno razmatra odluku predsjednice i predsjednika i daje mišljenje. Odluka predsjednice i predsjednika postaje izvršna ako je Nadzorni odbor potvrdi.

 

Članak 34.

Na odluku predsjednice i predsjednika i mišljenje Nadzornog odbora moguće je podnijeti žalbu Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.

 

5. UDRUŽIVANJE

 

Članak 35.

O udruživanju u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga, odlučuje Upravni odbor, a odluku potvrđuje Skupština.

 

 

6. NOVČANO POSLOVANJE I IMOVINA

 

Članak 36.

Imovinu Krasopisa čine: novčana sredstva, nekretnine, pokretne stvari i druga imovinska prava. Krasopis stječe imovinu:

- uplatom članarina ako ju Skupština propiše;

- dobrovoljnim prilozima i darovima fizičkih ili pravnih osoba;

- dotacijama iz državnog proračuna, proračuna općina, gradova i županija te iz fondova;

- dotacijama zaklada, fondacija i drugih udruga;

- sponzorstvima ili drugim oblicima naknade za promociju poduzeća;

- prodajom proizvedenih ili darovanih edukativnih i promidžbenih materijala i proizvoda obzirnih prema kršu;

- kotizacijama za seminare, okrugle stolove i radionice; i

- iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

Članak 37.

Za materijalno poslovanje odgovaraju predsjednica i predsjednik te Upravni odbor.

 

Članak 38.

Odluke o kupovini, prodaji, prijenosu i druge odluke vezane uz imovinu, kao i o raspolaganju s mogućom dobiti, donose predsjednica i predsjednik i Upravni odbor uz mišljenje Nadzornog odbora.

 

 

7. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 39.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini. Statut se dostavlja nadležnom tijelu Državne uprave radi upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

 

Članak 40.

Skupština može donijeti odluku o prestanku udruge. Postupak likvidacije provodi osoba koju Skupština izabere za likvidatora.

 

 

Tribalj, 29. listopada 2023.               

 

SUPREDSJEDNICA/IK

bottom of page